FİNANSAL ANALİZ

AMAÇ :

İÇERİK :

SÜRE :

Finansal tablolar ve finansal verilerden hareketle, firmaların finansal durumundaki değişimin yorumlanabilmesi, finansal açıdan güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenebilmesi hedeflenmektedir.

1.  Finansal Analizin Ana Bileşenleri

 • Varlıklar, Borçlar ve Özkaynaklar
 • Gelirler ve Giderler
 • Nakit Akışı
 • Risk Analizi

2.  Finansal Tablolar

 • Bilanço
 • Gelir Tablosu
 • Nakit Akım Tablosu ve Diğerleri

3.  Finansal Tabloların Oluşumundaki Basit Matematik

 • Faaliyetlerle İlgili Nakitin Oluşumu
 • Bilançodaki Döngüsel Bakiyelerin Oluşumu (Stok, Ticari Alacak, Ticari Borç)
 • Faaliyetlerle İlgili Kısa Vadeli Finansman İhtiyacı ve Karlılık İlişkisi

4.  Yatay Analiz

5.  Dikey Analiz

6.  Rasyo Analizi

 • Likidite Oranları
 • Mali Yapı (Borçluluk) Oranları
 • Faaliyet Oranları
 • Karlılık Oranları

7.  Faaliyet Konusuna Göre Finansal Tablolar

 • Üretim
 • Ticaret
 • Hizmet
 • Taahhüt

8.  Finansal Tabloların Gerçeğe Yaklaştırılması

 • Aktifleştirme
 • Kayıt Dışılık
 • Ortakların Şahsi İşlemleri
 • Vade Düzeltimi
 • Yansıtılmayan Giderler
 • Gelirlerin ve Giderlerin Kendi Arasındaki Geçişmeler

9.  Konsolide Finansal Tablo Hazırlama

2-4 gün